لیست کارت گرافیک هایی که توسط ادوبی پریمیر پشتیبانی میشود – مستر ادیتور

لیست کارت گرافیک هایی که توسط ادوبی پریمیر پشتیبانی میشود

کارت گرافیک NVIDIA

 • NVIDIA RTX A6000
 • NVIDIA RTX A5500
 • NVIDIA RTX A5000 
 • NVIDIA RTX A4500
 • NVIDIA RTX A4000 
 • NVIDIA RTX A3000
 • NVIDIA RTX A2000  
 • NVIDIA Quadro RTX 8000
 • NVIDIA Quadro RTX 6000
 • NVIDIA Quadro RTX 5000
 • NVIDIA Quadro RTX 4000
 • NVIDIA Quadro RTX 3000
 • NVIDIA Quadro GV100
 • NVIDIA Quadro GP100
 • NVIDIA Quadro P6000
 • NVIDIA Quadro P5200
 • NVIDIA Quadro P5000
 • NVIDIA Quadro P4000
 • NVIDIA Quadro P2000
 • NVIDIA Quadro P2200
 • NVIDIA Quadro P1000
 • NVIDIA Quadro M6000
 • NVIDIA Quadro M5000
 • NVIDIA Quadro M4000
 • NVIDIA Quadro M2000
 • NVIDIA TITAN RTX
 • NVIDIA TITAN V
 • NVIDIA TITAN XP
 • NVIDIA TITAN X (Pascal)
 • NVIDIA GeForce GTX TITAN X (Maxwell) 
 • NVIDIA GeForce GTX TITAN Z 
 • NVIDIA GeForce GTX TITAN Black 
 • NVIDIA GeForce GTX TITAN 
 • NVIDIA GeForce RTX 3090 
 • NVIDIA GeForce RTX 3080 
 • NVIDIA GeForce RTX 3070 
 • NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti 
 • NVIDIA GeForce RTX 3060
 • NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti
 • NVIDIA GeForce RTX 3050
 • NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti 
 • NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 
 • NVIDIA GeForce RTX 2080 
 • NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 
 • NVIDIA GeForce RTX 2070 
 • NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER 
 • NVIDIA GeForce RTX 2060 
 • NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 
 • NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER 
 • NVIDIA GeForce GTX 1660 
 • NVIDIA GeForce GTX 1650 SUPER 
 • NVIDIA GeForce GTX 1650 
 • NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 
 • NVIDIA GeForce GTX 1080 
 • NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti 
 • NVIDIA GeForce GTX 1070 
 • NVIDIA GeForce GTX 1060
 • NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
 • NVIDIA GeForce GTX 1050 
 • NVIDIA GeForce GTX 980 Ti 
 • NVIDIA GeForce GTX 980 
 • NVIDIA GeForce GTX 970
 • NVIDIA T1200
 • NVIDIA T1000
 • NVIDIA T600

کارت گرافیک AMD

GPU Desktop workstation

 • Intel® Iris® Plus Graphics 
 • Intel® Iris® Xe Graphics  
 • Intel® Iris® Xe MAX Graphics  
 • AMD Radeon™ PRO W6600 
 • AMD Radeon™ PRO W6800
 • AMD Radeon™ PRO W6400 
 • AMD Radeon™ Pro W5500  
 • AMD Radeon™ Pro W5700 
 • AMD Radeon™ Pro VII 
 • AMD Radeon™ Pro WX 8200  
 • AMD Radeon™ Pro WX 9100 
 • AMD Radeon™ Pro SSG 
 • AMD Radeon™ Pro WX 3100  
 • AMD Radeon™ Pro WX 3200 
 • AMD Radeon™ Pro WX 4100  
 • AMD Radeon™ Pro WX 5100  
 • AMD Radeon™ Pro WX 7100  

GPU Workstation Mobile

 • AMD Radeon™ PRO W6600M 
 • AMD Radeon™ Pro W5500M 
 • AMD Radeon™ Pro WX 7130 
 • AMD Radeon™ Pro WX 7100 
 • AMD Radeon™ Pro WX 4150 
 • AMD Radeon™ Pro WX 4170 
 • AMD Radeon™ Pro WX 4130 
 • AMD Radeon™ Pro WX 3100 
 • AMD Radeon™ Pro WX 3200 
 • AMD Radeon™ Pro WX 2100 

GPU Desktop Consumer

 • AMD Radeon™ RX 6600 XT
 • AMD Radeon™ RX 6500 XT
 • AMD Radeon™ RX 6400
 • AMD Radeon™ RX 6800 XT 

 • AMD Radeon™ RX 6800 

 • AMD Radeon™ RX 6700 XT 

 • AMD Radeon™ RX 6900 XT 

 • AMD Radeon™ RX 5500 XT 

 • AMD Radeon™ RX 5600 
 • AMD Radeon™ RX 5600 XT 
 • AMD Radeon™ RX 5700 
 • AMD Radeon™ RX 5700 XT
 • AMD Radeon™ VII

گرافیک MAC Metal

 • AMD Radeon™ Pro W5700X 

 • AMD Radeon™ Pro 5700 XT 

 • AMD Radeon™ Pro W5500X 

 • AMD Radeon™ Pro 5500 XT 

 • AMD Radeon™ Pro 5300 

 • AMD Radeon™ PRO W6900X 

 • AMD Radeon™ PRO W6800X Duo 

 • AMD Radeon™ RX 6800 

 • AMD Radeon™ RX 6900 XT 

 • AMD Radeon™ VII 

 • AMD Radeon™ Pro WX 4100 

 • AMD Radeon™ Pro WX 5100 

 • AMD Radeon™ Pro WX 7100 

 • AMD Radeon™ Pro WX 9100 

 • AMD Radeon™ Pro Vega II 

 • AMD Radeon™ Pro Vega II Duo 

 • AMD Radeon™ Pro Vega 64x 

 • AMD Radeon™ Pro Vega 64 

 • AMD Radeon™ Pro Vega 56 

 • AMD Radeon™ Pro Vega 48 

 • AMD Radeon™ Pro Vega 20 

 • AMD Radeon™ Pro Vega 16 

 • AMD Radeon™ Pro 580X 

 • AMD Radeon™ Pro 580 

 • AMD Radeon™ Pro 575X 

 • AMD Radeon™ Pro 575 

 • AMD Radeon™ Pro 570X 

 • AMD Radeon™ Pro 570 

 • AMD Radeon™ Pro 565 

 • AMD Radeon™ Pro 560X 

 • AMD Radeon™ Pro 560 

 • AMD Radeon™ Pro 555X 

 • AMD Radeon™ Pro Vega 64 

 • AMD Radeon™ Pro 5600M 

 • AMD Radeon™ Pro 5500M 

 • AMD Radeon™ Pro 5300M 

کارت گرافیک OnBoard

 • Intel® Iris® Xe Graphics  

 • Intel® Iris® Xe MAX Graphics 

 • Apple M1 

 • Apple M1 Pro

 • Apple M1 Max